Regulamin konwentu Magnificon Expo 2021

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin tyczy się spotkania miłośników Japonii, mangi i anime – Magnificon Expo 2021, odbywającego się w dniach 18-19 grudnia 2021 r. – zwanego dalej konwentem, zostaje określony pomiędzy:
MiOhi – wpisanym do CEIDG pod numerem NIP 6372027174, będącym organizatorem konwentu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
a
Uczestnikiem konwentu, określonym w punkcie 2 §1.
2. Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która:
nabyła bilet wstępu na konwent na warunkach określonych w §2
jest Wystawcą – na warunkach określonych w §3
jest Helperem – na warunkach określonych w §4
jest osobą zaproszoną przez MiOhi.

3. Każda osoba przebywająca na terenie konwentu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.


§2 Uczestnictwo w konwencie

1. Na terenie konwentu może przebywać każda osoba, która jest Uczestnikiem konwentu określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad bezpieczeństwem.

2. Bilet wstępu na konwent można nabyć:

a) w przedsprzedaży po upływie czasu promocyjnego, dokonując rezerwacji w systemie rezerwacji dostępnym na stronie internetowej https://magnificon.conrego.com oraz uiszczając należną opłatę:

150 zł -  za bilet VIP uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:00 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 drugiego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:00,
75 zł – za bilet dwudniowy Sobota-Niedziela uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 drugiego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:15,
60 zł – za bilet jednodniowy Sobota, uprawniajacy do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 21:00 pierwszego dnia konwentu,
40 zł – za bilet jednodniowy Niedziela, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 18:00 drugiego dnia konwentu
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.


b) w czasie trwania konwentu, w dniach 18-19.12.2021:

W sprzedaży dostępne będą wyłącznie dla osób zaszczepionych!
80 zł – za bilet dwudniowy Sobota-Niedziela uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 pierwszego dnia konwentu do godz 18:00 drugiego dnia konwentu z wyłączeniem nocy w godzinach 21:00 do 9:15,
65 zł – za bilet jednodniowy Sobota, uprawniajacy do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 21:00 pierwszego dnia konwentu,
45 zł – za bilet jednodniowy Niedziela, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9:15 do 18:00 drugiego dnia konwentu

3. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona zgodnie z obowiązującymi restrykcjami.

4. Należność za bilet określoną w punkcie 2a)  §2 należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w mailu rezerwacyjnym, w terminie do siedmiu dni od daty dokonania rezerwacji lub dokonać płatności online. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

5. Przedsprzedaż biletów trwa od 7.11.2021 do 16.12.2021. MiOhi zastrzega sobie prawo do wstrzymania przedsprzedaży, w szczególności, gdy konwent zostanie odwołany lub cała pula biletów zostanie wyprzedana. Od 12.12.2021 nie jest możliwa opłata za bilet przy pomocy przelewu bankowego - dostępne są jedynie szybkie płatności.

6. Zabrania się przekazywania bądź odsprzedaży biletów osobom trzecim.

7. Rezygnację z zakupionego biletu w przedsprzedaży i żądanie zwrotu kosztów należy zgłosić MiOhi przed konwentem w formie mailowej na adres zwroty@miohi.pl, podając dane rezerwacji oraz dane osobowe wraz z numerem konta, na które ma być wykonany przelew zwrotny.

8. MiOhi zobowiązuje się do zwrotu biletu do 21 dni od zakończenia konwentu, potrąconych o koszta organizacyjne w kwocie:
1,5 zł dla rezygnacji z biletu dowolnego typu, w terminie wcześniejszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu,
75 zł przy rezygnacji z biletu dwudniowego Sobota-Niedziela (150 zł w przypadku pakietu VIP)
60 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na Sobotę 18.12.2021, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu,
40 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na Niedzielę 19.12.2021, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.

9. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konwencie. Dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby niepełnoletniej oraz rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejsce konwentu, telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody można znaleźć na stronie internetowej konwentu.

10. Każdy Uczestnik konwentu otrzymuje od MiOhi identyfikator oraz opaskę na rękę, które ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania konwentu.

11. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora i/lub opaski na rękę osobom trzecim.

12. Osoby bez identyfikatorów i/lub opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu konwentu.

13. Zgubienie identyfikatora i/lub opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić na akredytacji konwentu. Istnieje możliwość zakupienia nowego identyfikatora i/lub opaski, w cenie określanej indywidualnie.


§3 Wystawcy

1. Wystawcą staje się każda osoba, która nabędzie bilet wystawowy.

2. Warunki nabycia biletu wystawowego są szczegółowo określone w Regulaminie Wystawców dostępnym na https://magnificon.conrego.com/

§4 Helperzy

1. Helperem jest każda osoba, która wyrazi chęć pomocy przy tworzeniu konwentu oraz zostania zaakceptowana przez Koordynatora Helperów wyznaczonego przez MiOhi.

2. Helper pomaga przy tworzeniu konwentu nieodpłatnie.

3. Helper zobowiązany jest do wypełniania zaleceń Koordynatora Helperów.

4. Podczas trwania konwentu MiOhi zapewnia Helperom:

a) posiłki oraz napoje,
b) koszulkę Helpera,
c) zwrot kosztów biletu (w razie ich poniesienia)

5. Helper zobowiązuje się do noszenia koszulki Helpera przez cały czas trwania konwentu.

6. Zwrot kosztów biletu następuje po zakończeniu konwentu, tj. o godz. 20:00 drugiego dnia konwentu, jeżeli Koordynator Helperów nie zadecyduje inaczej.

7. Szczegóły funkcji Helpera reguluje Regulamin Helperów dostępny na stronie https://magnificon.conrego.com/


§5 Prawa i obowiązki Uczestnika konwentu

1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania konwentu na jego terenie.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.

3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i pracowników Ochrony.

4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie konwentu zabrania się wnoszenia na teren konwentu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
- napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków,
- wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LARPów oraz konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go Organizatorowi),
- łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
- środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.

7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.

8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

9. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie (w tym naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie całego obiektu EXPO KRAKÓW – wszystkie powierzchnie reklamowe, włącznie ze ścianami i drzwiami, są własnością EXPO KRAKÓW i opłaty będą naliczane wedle ich cennika.

§6 Prawa i obowiązki MiOhi

1. MiOhi zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom konwentu atrakcji, określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie https://magnificon.conrego.com/ przed rozpoczęciem konwentu.

2. MiOhi zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.

3. MiOhi nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od MiOhi, w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.

4. MiOhi zapewnia Uczestnikom konwentu ochronę oraz Punkt Pierwszej Pomocy podczas trwania konwentu.

5. MiOhi nie zapewnia Uczestnikom konwentu ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.

6. MiOhi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

7. MiOhi nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

8. MiOhi ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca konwentu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością MiOhi obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. MiOhi zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na konwent bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.

10. Pracownicy Ochrony, za zgodą MiOhi, mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.

11. MiOhi ma prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.

§7 Obowiązki uczestników, helperów, wystawców i obsługi związane z covid-19

1. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku muszą przez cały czas nosić maseczki lub w inny sposób zasłaniać NOS i USTA. Osoby, które nie będą stosowały się do tego obowiązku będą wypraszane z budynku bez możliwości powrotu lub refundacji biletu (również osoby, które zostaną zarejestrowane na monitoringu, nie tylko "złapane" przez ochronę lub heplerów). Na zewnątrz zostanie utworzona strefa rekreacyjna gdzie maseczki nie będą konieczne natomiast obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
2. W salach konferencyjnych oraz pod sceną należy zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca przy zachowaniu dystansu społecznego. 
3. Na terenie Expo udostępnione zostaną stacje dezynfekujące ręce, z których prosimy korzystać regularnie.
4. Na Expo obowiązuje system osobnych wejść i wyjść, wchodzić do budynku należy wejściami od frontu, a wychodzić wyjściem bocznym po prawej stronie (patrząc na budynek od parkingu).
5. Kolejki do akredytacji ustawiane będą z zachowaniem dystansu społecznego, na wejściu będzie należało wypełnić ankietę o stanie zdrowia oraz poddać się pomiarowi temperatury. Osoby, które będą miały podwyższoną temperaturę i/lub będą miały objawy choroby nie zostaną wpuszczone do budynku. 
6. Na stoiskach oraz w strefie gier należy używać rękawiczek jednorazowych.
7. Ta część regulaminu będzie na bieżąco aktualizowana w razie zmian rządowych zaleceń. 

§8 Postanowienia końcowe

1. MiOhi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu pod adresem http://magnificon.conrego.com.

2. Zakupienie biletu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje MiOhi, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.

4. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję