Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne

1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Magnificon Expo 2021 będzie podzielony na dwie niezależne od siebie części: Standard Cosplay oraz eliminacje do konkursu międzynarodowego Cosplay World Masters 2022 (CWM 2022). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić tego samego występu do więcej niż jednej części Konkursu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay

1. W Konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Magnificon Expo 2021, który najpóźniej do 9 grudnia 2021 r. wypełni i nadeśle odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie konwentu. Osoby zainteresowane udziałem w więcej niż jednej części Konkursu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie w części Standard Cosplay, rezygnując z oceny stroju i prawa do walki o nagrodę za najlepszy strój, w punkcie „Ocena stroju” należy zaznaczyć „Nie”. Domyślnie wszystkie zgłoszone prezentacje są natomiast brane pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia za najlepszy występ. Aby zrezygnować z tego prawa należy dodać odpowiedni komentarz (np. „prezentacja nie oceniana”) w sekcji „Uwagi dla jury” formularza zgłoszeniowego. W przypadku występów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za występ – nie można wyodrębnić do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startujące w eliminacjach do konkursów międzynarodowych muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji V niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba biorąca udział w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypełnić własne zgłoszenie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby tylko pomagające przy występie i nie grające żadnej postaci, lub występujące w roli „randomów”. Nie powinny być one uwzględniane przy podawaniu liczebności grupy. Zgłoszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są nieważne, i będą odsyłane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeśli strój jest noszony przez więcej niż jedną osobę, każda z nich jest zobowiązana do wysłania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie na najlepszy strój w ramach Standard Cosplayu mogą brać udział tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany tylko „do pochodzenia” lub sesji zdjęciowej. Wyróżnienie za występ w ramach Standard Cosplayu można zdobyć w strojach już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą sceniczną.

W eliminacjach do konkursów międzynarodowych można wystartować w cosplayu premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w eliminacjach ani finałach konkursów międzynarodowych. Brane są tu pod uwagę tylko turnieje sceniczne z systemem eliminacji krajowych, stroju nie dyskwalifikuje udział w konkursie online, fotograficznym, lub w pojedynczym konkursie konwentowym, w którym startowali cosplayerzy różnych narodowości (np. zwykły konkurs na Japan Expo).

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń – zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem jest obowiązkowe. Uczestnik może także załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024×768 pikseli, lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

5. Dołączanie do formularzy zgłoszeniowych zdjęć postępu prac nad strojem (tzw. progressów) nie jest wymagane. Uczestnik może (ale nie musi) przynieść je jako materiał uzupełniający na rundę jury, w formie wydruków lub plików na własnym urządzeniu z wyświetlaczem.

6. Zgłaszający się do udziału w Konkursie Cosplay musi dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. W ciągu pięciu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na pięć dni przed występem.

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2021 będą rozsyłane do 5 dni po zamknięciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji.

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni najpóźniej w poniedziałek 13 grudnia.

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż pięć dni przed występem.

12. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

III. Przebieg Cosplayu

1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Magnificonu Expo 2021 scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę przed południem.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

4. Część sceniczna Konkursu Cosplay na Magnificonie Expo 2021 odbędzie się w jednym bloku w sobotę wieczorem. Całkowity czas jego trwania nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danej części konkursu może ona zostać odwołana.

5. Uczestnicy konkursu na „Najlepszy strój” (Standard Cosplay) oraz eliminacji do CWM 2022 przed częścią sceniczną zobowiązani są wziąć udział w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów.

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie Standard Cosplay występ solowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, zaś grupowy od minuty do maksymalnie pięciu minut. Limit czasowy w eliminacjach do CWM 2022 jest podany w sekcji V niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

IV. Specjalne regulacje związane z epidemią Covid-19

1. Nakaz zakrywania nosa i ust obowiązujący wewnątrz budynku Expo Kraków dotyczy także uczestników Konkursu Cosplay. Wyjątkami są następujące sytuacje:

  1. Podczas występu na scenie
  2. Strefa backstage jest przestrzenią gdzie cosplayerzy mogą przygotowywać się nie zakrywając twarzy, obowiązuje jednak zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami nie występującymi razem
  3. Podczas zdjęć w fotostudiu, pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m od osób, z którymi nie robicie wspólnych zdjęć, oraz od fotografa. Nie można też dotykać tła rękami, ani kłaść się na nim. Organizator zastrzego sobie prawo do wycofania się z tego punktu jeśli obsługa studia zgłosi problemy z zachowaniem dystansu.

2. Jeśli strój posiada elementy zasłaniające nos i usta (np. maska, hełm z przyłbicą) cosplayer może się w nim swobodnie poruszać po budynku bez dodatkowych barier ochronnych

3. Ocena stroju wymaga bliskiego kontaktu jury z uczestnikiem, zatem zarówno jurorzy, jak i uczestnicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust podczas rundy jury (maseczką lub elementem stroju spełniającym tę funkcję). Ocena musi się też odbywać bez dotykania stroju przez jurorów.

4. Nie można składować bagażu w strefie backstage przez cały konwent. Strefa będzie dezynfekowana po każdym dniu. Bagaż można przynieść na backstage tylko w dniu swojego startu w konkursie, zaś po zakończeniu występów należy zabrać swoje rzeczy. Wcześniejszy montaż dekoracji jest możliwy tylko za pozwoleniem organizatora.

5. Należy ograniczyć do najwyżej jednej na występ liczbę osób pomagających cosplayerom w strefie backstage.


V. Eliminacje Cosplay World Masters 2022

1. Na konwencie Magnificon Expo 2022, w ramach Konkursu Eliminacyjnego, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Cosplay World Masters 2022 (dalej: CWM). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu CWM 2022 w Lizbonie (Portugalia).

2. W Eliminacjach CWM 2022 może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub mieszka w Polsce od co najmniej 5 lat, zgłosi się do Konkursu Eliminacyjnego w kategorii "Eliminacje do Cosplay World Masters 2022" oraz do momentu wysłania zgłoszenia (najpóźniej 7 grudnia 2021 roku) ukończy 16 lat. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie eliminacyjnym.

3. Cosplay World Masters to konkurs solowy. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być co najmniej w 70% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd. mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4. Strój biorący udział w Eliminacjach CWM musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym typu filmy animowane, mangi/komiksy, gry wideo/komputerowe lub podobnych utworach, opublikowanych w kraju lub za granicą na licencji komercyjnej. Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Scenografia może składać się najwyżej z trzech części, i musi w całości mieścić się w przestrzeni o wymiarach 2.5m (wysokość) x 2m x 2m. Niedozwolone jest użycie dekoracji wymagających przymocowania w jakikolwiek sposób do konstrukcji sceny lub stołów i krzeseł dostarczonych przez organizatorów.

7. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Magnificonu Expo lub finału CWM 2022 i Iberanime nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

8. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał CWM do Portugalii w terminie od 20 do 22 maja 2022, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

9. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które zgłosiły się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 30% oceny, wykonanie techniczne 30% (uwzględniona jest tu także schludność wykonania, poziom trudności stroju i ilość wymaganych detali), zaś prezentacja sceniczna 40% (brana pod uwagę jest wierność oryginałowi).

10. W razie remisu punktowego wyższą lokatę zajmuje uczestnik z wyższą oceną za prezentację. Jeśli te także są równe decyduje ocena konstrukcji stroju. W przypadku gdy wszystkie składowe oceny są takie same o wyłonieniu zwycięzcy decyduje organizator eliminacji.

11. Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji do CWM na scenie może znajdować się tylko uczestnik Eliminacji. Dodanie do prezentacji innych uczestników, w cosplayu lub bez, jest zabronione. Wszelkie dekoracje muszą być samodzielnie stojące, zaś rekwizyty muszą być obsługiwane przez uczestników eliminacji bez pomocy osób trzecich (także zdalnej). Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje awaryjne (np. uszkodzenie dekoracji nie zawinione przez uczestnika), w których dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

12. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji nie może trwać więcej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu ani usunięcie scenografii po nim nie może trwać więcej niż 30 sekund. W razie przekroczenia tych limitów ocena uczestnika za prezentację zostanie obniżona o 0.5 punktu za każde 30 sekund spóźnienia.

13. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale CWM 2022 w Lizbonie. Koszty zakwaterowania (dwie noce: piątek i sobota 20 i 21 maja 2022) pokrywa organizator finału. Koszty podróży (lot z jedną sztuką bagażu rejestrowanego) pokrywa MiOhi.

14. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale CWM 2022.

VI. Przyznawanie nagród

1. Nagrody w konkurie „Standard Cosplay” zostaną przyznane trzy nagrody: za 1., 2. i 3. miejsce za najlepszy strój oraz wyróżnienie za najlepszy występ. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień według uznania. W Eliminacjach CWM 2022 zostanie przyznana jedna nagroda. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody (nie dotyczy eliminacji do CWM), oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W części Standard Cosplay w konkursie na najlepszy strój jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, oraz dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki). Przy przyznaniu wyróżnienia za najlepszy występ uczestnicy oceniani są tylko podczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę.

W Eliminacjach CWM 2022 30% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 30% wykonanie techniczne stroju, a 40% prezentacja sceniczna.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców na koszt odbiorcy.

VII. Dodatkowe oświadczenia uczestników

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:

– prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,

– prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,

– wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć lub nagrań z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Magnificon Expo 2021 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://magnificon.conrego.com.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję